Akuttvedtak

Akuttvedtak er et av de mest inngripende tiltakene barn og foreldre kan bli utsatt for. Det er derfor strenge vilkår som må være oppfylt før det kan fattes et slikt vedtak. Reglene om akuttvedtak finner man i Barnevernsloven kapittel 4.

I denne artikkelen forklarer vi mer om følgende tema:

 • Hva er et akuttvedtak?
 • Ulike typer akuttvedtak
 • Hvem kan fatte akuttvedtak?
 • Godkjenning av akuttvedtak
 • Klage på akuttvedtak
 • Hva er mine rettigheter ved akuttvedtak?

1. Hva er omsorgsovertakelse

Et akuttvedtak er en midlertidig avgjørelse som bestemmer at barn ikke skal bo sammen med sine foreldre, men på et sted som barneverntjenesten bestemmer.

Bakgrunnen for at akuttvedtak fattes kan for eksempel være at foreldrene er sterkt ruset eller alvorlig psykisk syke, at det er mistanke om at barnet blir utsatt for vold, seksuelle overgrep eller menneskehandel, eller at barnet utsetter seg for fare ved å ruse seg, begå kriminalitet, utebli fra hjemmet mv.

Når barnevernet fatter akuttvedtak vil som regel barnet bli flyttet midlertidig til et fosterhjem eller på barnevernsinstitusjon. Dersom barnet allerede er frivillig plassert utenfor hjemmet, kan barnevernet fatte akuttvedtak som innebærer at barnet må bli der det er, og ikke får flytte hjem selv om foreldrene ønsker det.

Når det er fattet akuttvedtak kan det som regel også fattes vedtak om samvær.

2. Ulike typer akuttvedtak

 • Akuttvedtak hvis barnet er uten omsorg: Hvis et barn er uten omsorg, for eksempel fordi foreldene har blitt akutt syke, foreldrene har uteblitt fra hjemmet eller annet, kan barneverntjenesten fatte akuttvedtak som et hjelpetiltak. Det som skiller denne formen for akuttvedtak fra de andre, er at vedtaket ikke kan opprettholdes hvis foreldrene eller barn over 15 år motsetter seg det. Denne formen for akuttvedtak reguleres av Barnevernsloven § 4-1.
 • Akuttvedtak om omsorgsovertakelse: Akuttvedtak om omsorgsovertakelse kan fattes hvis det er akutt fare for at et barn blir vesentlig skadelidende om vedtak ikke treffes. Denne formen for akuttvedtak skal bare benyttes hvis det er store mangler i omsorgen barnet får, og terskelen for plassering skal være høy. Akuttvedtak om omsorgsovertakelse reguleres av Barnevernsloven § 4-2.
 • Midlertidig flytteforbud: Dersom et barn bor utenfor hjemmet med foreldrenes samtykke, foreldrene vil ha barnet hjem og barnevernet mener at en flytting hjem vil være til skade for barnet, kan det fattes vedtak om midlertidig flytteforbud. Denne formen for akuttvedtak reguleres av Barnevernsloven § 4-3.
 • Akuttvedtak om plassering på barnevernsinstitusjon som følge av barnets atferd: Hvis et barn har vist alvorlige atferdsvansker og på grunn av dette står i fare for å bli vesentlig skadelidende, kan det fattes vedtak om at barnet skal flyttes på barnevernsinstitusjon mot sin egen og foreldrenes vilje. Akuttvedtak om plassering på barnevernsinstitusjon reguleres av Barnevernsloven § 4-4.
 • Akuttvedtak på institusjon når det er fare for menneskehandel: Hvis det er sannsynlig at et barn utnyttes til menneskehandel, eller det er nærliggende og alvorlig fare for at barnet kan blir utnyttet til dette, kan barnet plasseres på institusjon. Denne formen for akuttvedtak reguleres av Barnevernsloven § 4-5.

3. Hvem kan fatte akuttvedtak?

Det er bare barneverntjenestens leder, lederens stedfortreder eller påtalemyndigheten som har myndighet til å fatte akuttvedtak som innebærer tvang. En vanlig saksbehandler i barneverntjenesten eller ansatt på barnevernvakten har ikke myndighet til å fatte slikt vedtak alene. Gjør de det kan virkningen bli at akuttvedtaket må anses ugyldig.

4. Godkjenning av akuttvedtak

Alle akuttvedtak som innebærer tvang skal sendes til Barneverns- og helsenemnda for vurdering straks etter at det er iverksatt. En nemndleder skal vurdere om akuttvedtaket skal godkjennes eller ikke. Godkjennes det ikke oppheves akuttvedtaket og barnet kan flytte hjem. Du kan lese mer her.

5. Klage på akuttvedtak

Hvis du er uenig i at det er fattet akuttvedtak, har du rett til å klage på vedtaket. Advokatfirmaet Cleve kan veilede deg gjennom klageprosessen, herunder vurdere om/når det bør klages, bistå med å utarbeide klage og representere deg i et eventuelt klagemøte i Barneverns- og helsenemnda.

Når klagen har kommet inn til Barneverns- og helsenemnda vil det bli berammet et møte i saken.

Hvis alle parter samtykker kan saken behandles ved såkalt samtaleprosess. Hvis du er en forelder kan du lese mer om samtaleprosess her. Hvis du er ungdom kan du lese mer om samtaleprosess og dine rettigheter i samtaleprosess her og her.

Hvis ikke partene samtykker til samtaleprosess vil klagesaken behandles på ordinær måte. I et klagemøte vil partene (barneverntjenesten, foreldrene og evt. barnet) og deres advokater få mulighet til å legge frem sitt syn på saken. Normalt vil nemndleder avgjøre saken alene. I særlige tilfeller kan imidlertid nemnda settes som en ordinær nemnd. Da vil nemnda også bestå av et alminnelig og et fagkyndig medlem, som ved ordinært forhandlingsmøte. Du kan lese mer om klagesaker her.

6. Hva er mine rettigheter når det er truffet akuttvedtak?

Du har som hovedregel rett på fri rettshjelp (gratis advokat) ved akuttvedtak. Du har også rett til å lese akuttvedtaket og sakens øvrige dokumenter, og du kan klage på akuttvedtaket.

Hvis det ikke er fattet vedtak om annet har du som utgangspunkt rett til å ha samvær med barnet ditt. Det gjelder selv om barnet bor midlertidig utenfor hjemmet. Hvis det ikke skal være samvær må foreligge sterke og spesielle grunner.

7. Kontakt oss

Hvis barnet ditt har blitt akuttplassert bør du kontakte en spesialisert barnevernsadvokat for bistand snarest mulig. Advokatfirmaet Cleve har omfattende erfaring med barnevernssaker, herunder akuttvedtak.

Dersom du ønsker vår hjelp kan du ta kontakt med oss ta kontakt via telefon, mail eller vårt kontaktskjema på forsiden av hjemmesiden. Vi tar da snarlig kontakt med deg.

Denne nettsiden er en del av vårt markedsføringsarbeid. Innholdet er ment som generell informasjon, og det kan aldri erstatte tilpasset juridisk rådgivning i en konkret sak. Advokatfirmaet Cleve har ikke ansvar for eventuelle tap eller skader som oppstår som følge av bruk av informasjon på nettsiden.