Barnevern

I barnevernssaker bistår vi på alle stadier; fra undersøkelse til behandling i nemnd eller domstol.

Som barnevernsadvokater følger vi blant annet med på at våre klienters grunnleggende rettigheter blir ivaretatt, og at det offentliges saksbehandling er i samsvar med lov og god forvaltningsskikk. Noe av det vi gjør er blant annet å:

 • Bistå i saker som gjelder barnevernets undersøkelse
 • Bistå i saker som gjelder hjelpetiltak
 • Bistå i saker som gjelder omsorgsovertakelse, samvær og tilbakeføring
 • Bistå i saker som gjelder plassering av ungdom på institusjon
 • Delta i møter med barnevernet
 • Fremsette krav om mer samvær eller krav om tilbakeføring etter omsorgsovertakelse
 • Gjennomgang av dokumenter for vurdering av sak/saksbehandling
 • Informasjon om rettigheter og barnevernets arbeid
 • Juridisk rådgivning
 • Kontakt og dialog med barnevernet
 • Kurs og foredrag
 • Klage på akuttvedtak
 • Klage til Statsforvalteren på avslag om hjelpetiltak, saksbehandling eller tvangsbruk når man bor på institusjon
 • Representasjon i Barneverns- og helsenemnda, herunder i samtaleprosess, klagemøter og forhandlingsmøter
 • Representasjon i domstolene
 • Utarbeide søknader om hjelpetiltak

Dersom du har spørsmål eller ønsker vår bistand i en barnevernssak, ta kontakt via telefon, mail eller vårt kontaktskjema på forsiden av hjemmesiden. Vi tar da snarlig kontakt med deg.