Omsorgsovertakelse

Reglene om omsorgsovertakelse finner man i Barnevernsloven § 5-1.

I denne artikkelen forklarer vi mer om følgende tema:

  • Hva er omsorgsovertakelse?
  • Hvem bestemmer omsorgsovertakelse?
  • Vilkår for omsorgsovertakelse
  • Klage på vedtak om omsorgsovertakelse
  • Hva er mine rettigheter ved akuttvedtak?
  • Har jeg rett på gratis advokat (fri retthjelp)?

1. Hva er omsorgsovertakelse

Ved en omsorgsovertakelse overtar det offentlige omsorgen for barnet ditt. Barnet flytter da til et fosterhjem eller en institusjon.

2. Hvem bestemmer omsorgsovertakelse?

Det er bare Barneverns- og helsenemnda/domstolene som kan fatte vedtak om en ordinær omsorgsovertakelse. Barneverntjenestens leder, lederens stedfortreder eller påtalemyndigheten kan imidlertid fatte et midlertidig akuttvedtak om omsorgsovertakelse.

3. Vilkår for omsorgsovertakelse

Det er flere vilkår som må være oppfylt for at det kan besluttes omsorgsovertakelse.

Det må blant være alvorlige mangler i omsorgen barnet får/vil få i hjemmet. Hvis barnet har bodd utenfor hjemmet i mer enn to år med foreldrenes samtykke, og barnet har fått en sterk tilknytning til mennesker og miljø der det er, slik at det kan få alvorlige problemer ved en evt. flytting, kan også dette gi grunnlag for omsorgsovertakelse. Det gjelder selv om det i seg selv ikke er noe galt med foreldrenes omsorgskompetanse.

Det kan videre bare fattes vedtak om omsorgsovertakelse hvis ikke hjelpetiltak kan bedre situasjonen for barnet og det er nødvendig ut fra barnets situasjon. Det betyr at barnevernstjenesten som hovedregel først skal forsøke å hjelpe foreldre til å klare omsorgen før de fremmer sak om omsorgsovertakelse.

Det skal ikke fattes vedtak om omsorgsovertakelse hvis ikke det er til barnets beste.

4. Klage på vedtak om omsorgsovertakelse

Hvis Barneverns- og helsenemnda fatter vedtak om omsorgsovertakelse kan vedtaket bringes inn til tingretten for såkalt overprøving. I tingretten blir det som regel full ny behandling, og man får en ny vurdering av saken. Dersom man er uenig i tingrettens dom kan man anke videre til lagmannsretten.

5. Samvær etter omsorgsovertakelse

Hovedregelen er at du har rett til å ha samvær med barnet ditt også etter en omsorgsovertakelse. Reglene om samvær etter omsorgsovertakelse finner man i Barnevernsloven § 7-2

6. Har jeg rett på gratis advokat (fri rettshjelp)?

Du har rett på gratis advokat (fri rettshjelp) fra det øyeblikket du har fått beskjed om at barnevernstjenesten vil fremme sak om omsorgsovertakelse. Du trenger ikke å betale egenandel, og du kan velge den advokaten du selv ønsker. Hvis du velger en advokat som har kontor langt vekk fra der du selv bor må du sannsynligvis betale merkostnadene for dette selv.

7. Kontakt oss

Hvis du har fått beskjed om at barnevernet ønsker å overta omsorgen for barnet ditt bør du kontakte en spesialisert barnevernsadvokat for bistand. Vi i Advokatfirmaet Cleve har omfattende erfaring med barnevernssaker, herunder saker om omsorgsovertakelse.

Dersom du ønsker vår hjelp kan du ta kontakt med oss via kontaktskjemaet på forsiden av vår nettside, via epost, sms eller telefon.